Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomístní názvy v Mezimostí

11. 4. 2012

Soupis pomístních jmen z katastru Mezimostí nad Nežárkou

(provedl František Salák pro ČAV)


 

1. Na zahrádkách

Jsou to louky. Je to výběžek do katastru obce Žíšov.

Jsou to písčité louky na levé straně Lužnice v sz. části katastru. Původ názvu není znám. Pozemky leží

za řekou, proto z Meziměstí celkem těžko přístupny a užívány hospodáři Žíšovskými.

Původ názvu není znám.

Č.kat. 2361, 2362, 3133.

2. Ve Vrbnym, Vrbná

Prostor pod mlékárnou Madeta v blízkosti továrny Fruta. Je to severní výběžek katastru, vlevo od státní silnice Meziměstí – Soběslav. Je to část položení zasahujícího sem z katastru řípeckého.

Č. kat. 2320, 2321/1.

3. U Fišlovky

Prostor v blízkosti továrny Fruta, dříve Fischel a synové. Podle majitele dřívějšího lihovaru a rafinerie lihu, postavené koncem 19. století. Název již mizí.

Č. kat. 2316/2, 3169, č.p. 172/1, 172/2.

4. Ve splazích i V plazích

Louky, silnice, železnice, zastavěná plocha v severní části katastru. Bývala tam písčitá pole, obvod je těžko přesně stanovit. Informátor Fr. Dvořák se klonil spíše k názvu V plazích, protože tam prý bývali plazi.

Č. kat. 2340 až ke stoce jižně od č. k. 2279/2, 2281.

5. Na hubenejch i na hubených, též Na zahradách i na Na zahrádkách

Zastavěná plocha a louky západně od silnice Meziměstí – Soběslav. Chudá, hubená půda.

Hubený sou letos tlustý“ = dají hodně sena. Název dosud užíván.

Č. kat. 2100-2279/3, 2280/1.

6. Na jitrách, Na jitrech

Louky, pole v severozápadní části katastru na pravém břehu Lužnice. Starý historický název,

byla tam jiterní pole a louky.

Č. kat. 2362/2 – 2423. Vých. hranice: 3092/1, již. 2433, záp. a sz. řeka.

7. Za zahradami (i zahradami), Za Slabejch

Louky a pole průměrné jakosti za stavením p. Slabého k jatkám. Název podle polohy.

Č. kat. 2456 -2473.

8. Na růžencích

Většinou pole, dříve louky. Od jatek k řece. Původ jména není znám. Původ názvu není znám.

Zasahují i na druhou stranu řeky k „větráku“.

Č. kat. 2399 -2423.

9. Na Machovce

Louky, pole na levé straně cesty k jatkám. Ornice písčitohlinitá, velmi dobré seno. Jméno podle bývalého majitele, který tam těžíval písek.

Č. kat. 2429 – 2454.

10. Pod silnicí

Louky, pole za domy vlevo od silnice Meziměstí – Soběslav od školy k severu. Nyní již většinou zastavěno.

11. U doubku

Mokré louky. U Nežárky u č. kat. 3120 stával dub, kde se děti koupávaly (U Máců). Jméno již neznámé.

Č. kat. 118/2.

12. Štěpnice, Na Štěpnici

Louky na levém břehu Nežárky mezi silnicí do Hamru a Degárkou. Jakost průměrná, louky mokré.

Bývala tam štěpnice, rostly tam štěpy, nyní již jen zbytky.

Č. kat. 111, 112.

13. Degárka, chytat ryby v Degárce

Křivolaký umělý vodní tok spojující Nežárku s  Lužnicí, kam přivádí vodu, aby mlýn měl dostatek vody. Původ názvu ani doba zřízení není známo.

Č. kat. 3127.

14. Za zahradami, též Pod zahradami

Pole ležící za zahradami domů mezi silnicí od Zlukova a železniční tratí. Jakost půdy dobrá.

Název podle polohy.

Č. kat. 2898 – 2910.

15. Za stodolami /původně část položení zvaného V lipských – viz ad. 31/

Pole a zahrady ležící v trojúhelníku omezeném silnicí do Zlukova, železniční tratí a cestou k vodárně. Název podle polohy.

Č. kat. 1264/2 – 1450/1 = trojúhelník mezi dráhou, silnicí do Zlukova a ulicí 3112/3.

16. U vodárny

Prostor v okolí vodárny. Není nijak vymezen. Stojí tam vodárna ČSD a nyní se v blízkosti staví vodárna

pro skupinový vodovod Nežárka – Soběslav – Tábor.

Č. kat. 1241 a okolí, č. p. 139 (drážní vodárna)

17. Šibeniční vrch, Na šibeničním vrchu, slang. Na šibeňáku

Pole v trojúhelníku mezi tratěmi na Budějovice, Třeboň a silnicí do Zlukova. Říká se, že tam stávala šibenice. Části k zlukovské silnici se říká „Mezi tratěmi“ nebo „Za kapličkou“.

Č. kat. 28102 – 2897. /Trojúhelník sev. od silnice do Zlukova mezi tratěmi dráhy/

18. Za mosty při malým

Pole mezi budějovickou tratí, polní cestou a veselským katastrem. Za 2 železničními mosty, blíže malému přes Degárku.

Č. kat. 154 – 162, 178 – 198/1

19. Božičí, V božičí, Bořičí, V bořičí

Mokré louky. Informátor Fr. Dvořák se kloní k názvu Bořičí od bořiti se. V pozdějších dobách

snad změněno na Božičí.

Č. kat. 168, 169, 171

20. V soudných, V soudnejch, V pařezí, lid. V parezí

Bahnité louky. O tyto louky ležící na rozhraní katastrů Mezimostí a Veselí se obě města soudila, proto V soudných. Soudní rozhodnutí znělo, že každá obec pronajímala louky po 3 roky a tak se střídaly.

Č. kat. 165, Veselí 1429

21. Za mosty k jezerům

Louky za železničním mostem k rybníku Horusickému aj. Mokré, močálovité.

Č. kat. 164, 168 – 178.

22. Na schoně, Na shoně

Pole a louky průměrné jakosti. Původní název Na shoně – od sháněti.

Č. kat. 809

23. Na stežkách

Políčka, částečně zalesněno. V lesích, mezi lesy, nyní většinou vykáceno, těží se tam písek. Viz pol. 46.

24. V lúsích, V lukách

Louky v jz. cípu katastru.

Č. kat. 764, 765

25. Kouty, Na koutech

Pole a louky, výběžek do vlkovského katastru.

Č. kat. 776

26. U pískovny

Pole a prostor v blízkosti pískovny a okolí. Pískovna se stále rozšiřuje.

Č. kat. 910 – 939

27. Pod Desetníkem, U Dehetníku

Trojúhelník polí u lesa Dehetníku. Pole písčitá. Původ názvu je neznám. Dehetník se jmenuje též dvůr v lese, je již v katastru vlkovském.

Č. kat. 572/2 a ostatní mezi dráhou, cestou 3115 a cestou 3116.

28. U dubu

Pole severně od silnice do Zlukova, dobré jakosti; stával tam dub.

Č. kat. 2858, 2808 – 2869/2

29. U lochu

Pole v okolí bývalého sklepa mezimostského pivovaru. Dosud je tam zbytek „lochu“, v němž míval mezimostský pivovar sklad piva.

Č. kat. 1477/2, 1478/2, 1480/2, 1879 – 1883

30. Za mosty

Pole a louky ležící mezi Nežárkou, silnicí do Hamru a železničními mosty. Písčitá půda.

Název podle železničních mostů.

Č. kat. 952 – 1021. Mezi řekou a cestou 3114/2

31. V lipských. Přední lipský, Zadní lipský

Pole jižně od silnice k Drahovu. Půda chudá, kamenitá. Původ jména snad od „lípa“.

Přední lipský = blíže k městu. Zadní lipský = dále od města. Poloha mezi tratí 3138 na západě,

na sv. silnice 3168, na jz. 1205/8 – 1228.

32. Nad lipským

Pole. Název méně užívaný. Poloha: v okolí č. kat. 1474.

33. Za pustym

Pole za kopcem jižně od drahovské silnice směrem k řece Lužnici za kopcem, který je pustý, pastvina.

Č. kat. 1064 – 1111.

34. Na vrších

Pole severně od silnice do Drahova. Půda velmi chudá, kamenitá. Poloha: Mezi silnicí

do Drahova 3168, cestou 3103 na východě, na s. cesta 3102, na sv. 1635, 1639, 2004/26.

35. Ve farářským

Louky ležící u Farářského rybníka. Mokré louky. Hranice: na z. cesta 3103, na jz. silnice 3168,

na sv. katastr Zlukov, na jv. katastr Drahov.

36. U výhonu, U vejhoně, též Nad výhonem

Jižně od silnice do Zlukova. Pole, chudá půda. Na s. okr. silnice do Zlukova,

na j. cesta 3102, na v. cesta 3102.

37. Paseky

Pole. Po obou stranách silnice do Zlukova ve vých. části katastru,. Bývaly tam paseky, v blízkosti je les.

Č. kat. 2004

38. Ve stružkách

Pole a louky mezi položením Na vrších a Ve farářským. Cesta 3103 a okolí.

39. Krkavec, U Krkavce, Krkavecká stráň

Mlýn Krkavec a okolí u řeky Nežárky. Pole, louky, zarostlé stráně na březích Nežárky. Pole průměrné jakosti. Původ jména neznám, jistě od ptačího jména „krkavec“. Je to starý název. Č. p. 107, 108 a okolí, stráň na pravém břehu Nežárky.

40. Klobasná

Les s myslivnou. Vyspělý jehličnatý les rozkládající se v sv, cípu katastru. Původ názvu neznámý.

Dohady: od klobása neb kolba (přesmykem kolba – kloba). Starý název.

Č. kat. 2039

41. Slabejch rybníček

Malý rybníček pod Tyršovou čtvrtí. Jméno podle bývalého majitele. Nyní již jméno mizí.

Č. kat. 2741

42. Na stádovce

Písčitá pole, pastviny. Pásávala se tam asi stáda dobytka.

43. Na Vamberovce

Bývalá pila, nyní již zmizela. Majitel Vambera.

44. Na Sahaře

Písčitá pole, hřiště. Plno písku, jak na Sahaře.

Nyní celý prostor ad. 42, 43, 44 je zastavěn a zabrán n.p. Prefa.

45. Pod Klobasnou

Pole a louky v prostoru mezi nádražím, cestou k myslivně a lesem Klobasná. Půda je chudá. Pozemky mezi nádražím na západě, cestou 3100 na jv., cestou 3099/1 na sz. a lesem Klobasná na vých.

K č. 42, 43, 44: Závod Prefa zabírá prostor mezi dráhou na západě, tratí do Jindř. Hradce na sz. 

a cestou 3099/1-2.

46. V jezerech

Dříve písčitá pole, nyní těžbou písku vzniklo veliké jezero. Je to v prostoru záp. od lesa Dehetník

a trati na Třeboň. Půda je samý písek.

47. Na stežkách

Viz. ad 26

48. Na hrázkách

Vyvýšený břeh řeky Lužnice, aby se voda nerozlévala po lukách. Je to pravý břeh Lužnice od mostu

na státní silnici k ústí Degárky ( 3127/5 ).

49. U kanálu

Podjezd polní cesty železniční tratě do Třeboně. Prostor na záp. straně.

50. Za kanálem

Prostor od podjezdu východně.

51. Na kráčatech, Na kráčeti

Od pískovny k velenické trati. Vysázen lesík.

52. U dubu

Část pozemků V lipských mezi tratí budějovickou a velenickou, a to záp. od velenické trati k polní cestě

do mlýna Krkavce.

53. V rybníčkách, V rybníčku

Na konci Jateční ulice, dnes již zastavěno.

54. Stružina

Část pozemků Na hubených sv. od jatek.

55. Mlynářka

Louka na sev. okraji města, patřívala mlýnu.


 

Názvy místních částí

Mezimostí nad Nežárkou

Název města ponechán ve sloučeném městě Veselí nad Luž. jako název městské čtvrti.

Na vyhlídce

Původní název čtvrti vystavěné po první světové válce na pozvolném svahu východně od nádraží.

Jméno se však neujalo. Ujalo se nové označení:

Tyršova čtvrť, ale vedle toho ještě se užívá lidového označení Rafanda, Na rafandě.


Habrmanova čtvrť

Název čtvrti rodinných domků, vystavěných po 1. svět. válce u cesty z Mezimostí do Řípce.

V roce 1962 zaveden nový název Čtvrť Josefa Habeše. Vedle toho se stále ještě užívá

původní lidové označení Na bojišti.


Kalašova jednota č.p. 242

Kohoutů jednota 106

Vondrušků jednota 134

Kroniků jednota 290

Jednota Jílek 495

Mlýn Krkavec 107, 108